POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.4fashion.org

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem
obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.
1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Robert Kotas
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRESTIGE ROBERT KOTAS wpisany do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:
Towarowa 14 42-274 Konopiska

NIP: 573-278-73-67, REGON: 241395167, GIODO: 125106, adres poczty elektronicznej: 4fashionorg@gmail.com, numer telefonu: +48 570-928-516 - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz
ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w
szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla
oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci
umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
1.5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np.
Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie
Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych
przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia
wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i
realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
Administratora.
2.2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:
2.2.1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto).
2.2.2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
2.2.3. wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży.
2.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
2.3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką paletową lub przesyłką
kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi
realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
2.3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności
w Sklepie Internetowym.
2.3.3. W przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia
zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy
Sprzedaży w Sklepie Internetowym.
2.4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu
Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica,
numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby(jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator
może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
2.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy
Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych
do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu
Internetowego.

3. DANE EKSPLOATACYJNE

3.1. Administrator przetwarza zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego
(tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane
te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu
Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na
stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i
realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia
tejże umowy.
4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest
stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu
marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora oraz w celu wyrażenia przez Klienta opinii o
zawartej Umowie Sprzedaży podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta podstawą
takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych
osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów
lub usług Administratora).

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5.1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych
Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,
czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,
nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały
zebrane.
5.3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu
bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
5.4. W przypadku gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu
bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1)
wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną
sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
5.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji dostępnych w ramach Konta lub
Newslettera lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora
wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na
inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego
Sklepu Internetowego.
6.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych
odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.3. odpowiednią udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby
nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
6.3.1. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.